Alphabet

Let's begin with the alphabet.

This is the modern Swanzauian alphabet. (We used to use hieroglyphs)

 1. Aa
 2. Āā
 3. Ää
 4. Áá
 5. Ææ
 6. Ąą
 7. Bb
 8. Cc
 9. Çç
 10. Ćć
 11. Dd
 12. Ðð
 13. Ee
 14. Ēē
 15. Éé
 16. Ff
 17. Gg
 18. Ğğ
 19. Hh
 20. Ii
 21. Īī
 22. Îî
 23. Íí
 24. Ïï
 25. Jj
 26. Kk
 27. ĸĸ
 28. Ll
 29. Łł
 30. Mm
 31. Nn
 32. Ññ
 33. Ńń
 34. Oo
 35. Ōō
 36. Óó
 37. Øø
 38. Œœ
 39. Õõ
 40. Őő
 41. Pp
 42. Qq
 43. Rr
 44. Řř
 45. Ss
 46. Śś
 47. Şş
 48. Tt
 49. Uu
 50. Ūū
 51. Ûû
 52. Úú
 53. Vv
 54. Ww
 55. WÞwþ
 56. Xx
 57. Yy
 58. Ÿÿ
 59. Ýý
 60. Zz
 61. Źź
 62. Žž
 63. Żż
 64. That is the Swanzauian alphabet. Click here for your next lesson.